วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการประจำปีการศึกษา 2559
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 

  อบรมการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ #บ่มเพาะ60# สร้...
  เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค...
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพสมเด...
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์นอ...
       ** ขอขอบคุณ บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด ในความอนุเคราะห์ ให...
 
Fix it Thailand 4.0 STMC
วิดีโอที่ระลึกเลี้ยงส่ง ครูวาทินี รอดผล
สวัสดีปีใหม่ วจ.สิงหนคร การแสดงเปิดพิธี